Vládní Koncepce romské integrace na období 2010-2013

 

(schváleno 21.prosince 2009)

"Koncepce, to je konečně odpověď na otázku, co konkrétně dělat," vysvětlil ministr Kocáb, pro kterého se prý svým způsobem jde o završení práce pro romskou komunitu. Výrazně podle něj přispěly ministerstva školství i práce a sociálních věcí, vnitra či ministerstva pro místní rozvoj. Kromě analýzy dokument jako přílohu obsahuje celou řadu konkrétních kroků a postupů doporučených městům a obcím, uvedl ministr.

Co konkrétně tedy bude vláda dělat? Ve výčtu jednotlivých kroků a hlavních priorit ministr Kocáb uvedl například "včlenění romské kultury do kultury většinové společnosti, rozvoj romského jazyka, dějin, rozšíření výuky romského jazyka atd." Dále se vláda bude snažit snížit procento romských dětí ve speciálních školách.

Hlavním cílem Kocábovy Koncepce romské integrace je dosažení bezkonfliktního soužití příslušníků romských komunit s ostatní společností.

 

Základní cíle koncepce

Hlavním cílem Koncepce romské integrace je dosažení bezkonfliktního soužití příslušníků romských komunit s ostatní společností.

Jako dílčí cíle definuje Koncepce šest priorit:
1. vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž není příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem či příslušností k národu důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení s ním;
2. odstranění vnějších překážek, které brání začlenění příslušníků romských komunit do společnosti, tedy především odstranění všech forem diskriminace jednotlivců i celých skupin vymezených rasou, barvou pleti, národností, jazykem, příslušností k národu či etnické skupině;
3. pomoc při odstraňování vnitřních překážek, které brání začlenění příslušníků romských komunit do společnosti, tedy především odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci;
4. zlepšení sociální úrovně příslušníků romských komunit, tedy především snížení jejich nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace a následně situace zdravotní, předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků;
5. rozvoj a včlenění romské kultury a jazyka do většinové kultury české společnosti;
6. zajištění bezpečnosti příslušníků romských komunit.

Koncepce například počítá s podmínkami pro práci romských poradců na městských úřadech, jejichž funkce by měly být zřízeny v roce 2013. Právě za čtyři roky by na ně podle koncepce měl pamatovat i rozpočet.

Do konce ledna příštího roku má
být například prozkoumán obvyklý postup školských poraden kvůli záměru snížit počet romských žáků ve zvláštních školách. Nyní se jich tam učí jedna třetina, připomněl ministr Kocáb. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo například jasněji definovat cílovou skupinu pro svůj program "Vstupní byty" tak, aby do ní byly zahrnuty i osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit a rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte kvůli nevyhovujícímu bydlení.

Zachování kultury
Ministerstvo kultury by podle koncepce mělo napomáhat zachování romského kulturního dědictví a historie tak, aby pomohlo včlenit romskou kulturu do většinové společnosti. Kulturní sebeidentifikaci Romů by měla napomáhat i veřejnoprávní média.

Mnoho Romů v Česku žije ve výrazně horších podmínkách než většinová společnost. Podle tři roky staré analýzy společnosti GAC je v Česku asi 300 vyloučených lokalit; žije v nich na 80.000 lidí. Sociální vyloučení se přenáší z generace na generaci. Romské děti mají oproti ostatním jen poloviční šanci na úspěšné ukončení základní školy a ještě horší vyhlídky na získání kvalifikace a zaměstnání.

Romům ve vyloučených lokalitách pomáhá se začleněním do společnosti vládní Agentura pro sociální začleňování. Jejím prostřednictvím by v příštím roce mohly dvě desítky vybraných obcí a měst z fondů Evropské unie na projekty zaměřené na začlenění Romů získat celkem 750 milionů korun. Kocáb plánuje, že by se agentura měla změnit v úřad s celorepublikovou působností.

 

Výběr úkolů romské koncepce

Ministr pro lidská práva
- připraví do konce roku 2011 novelu zákona o právech příslušníků národnostních menšin
- do konce roku 2013 připraví dotační program, ze kterého budou placeni romští poradci pro obce s rozšířenou působností
- do konce roku 2011 vytvoří systém evidence a kontroly činnosti romských poradců
- do konce září 2010 připraví spolu s Českým statistickým úřadem strategii podpory sociálně vyloučených romských komunit při sčítání lidu 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj
- upraví podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů tak, aby cílová skupina pro udělení dotace na vstupní byty zahrnovala osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit a rodiny ohrožené odebráním dítěte

Ministerstvo školství
- bude podporovat výzkum romského jazyka, romského holocaustu a romské kultury
- podporovat rozvoj romistiky
- podporovat rozšíření výuky romského jazyka na regionální úrovni
- do konce roku 2010 přezkoumá postupy školských poradenských pracovišť s cílem snížit počty romských žáků ve zvláštních školách
- bude rozvíjet síť poskytovatelů vzdělávání pro dospělé sociálně vyloučené Romy
- do konce příštího roku vydá doporučení pro vysoké školy pedagogické, aby učily téma výchovy dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
- postupně bude rozvíjet další formy alternativních způsobů náhradní výchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- do konce orku 2012 má navýšit počet pracovníků v přímé práci se znevýhodněnými uchazeči o zaměstnání
- má rozvíjet rekvalifikační programy zaměřené na soukromé podnikání
- má podporovat rozvoj sítě bezplatného dluhového poradenství

Ministerstvo vnitra
- do vzdělávacích programů pro úředníky územních celků začlení téma antidiskriminačního přístupu k občanům

Mediální rady České televize a Českého rozhlasu
- veřejnoprávní média mají zvýšit počet pořadů cílených na Romy
- včlenit zásadu otevřenosti k zaměstnávání příslušníků národnostních menšin do Kodexu ČT
- mají zabránit extrémistům v šíření jejich ideologie prostřednictvím veřejnoprávních médií
- mají zajistit korektnost programů tak, aby podávaly objektivní a nezaujaté zprávy o příslušnících romských komunit
- mají popularizovat téma romského holocaustu zdroj: Realizační plán Koncepce romské integrace